Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от сграда, с предназначение: за офис/склад

29.11.2021

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на магазин и помещение, с предназначение: за ползване на пощенския оператор за извършване на пощенска услуга

29.11.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти в район „Възраждане“

20.11.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офиси, магазини и паркоместа

20.11.2021

„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти в район „Младост“

19.11.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на гаражи, паркоместа и магазини

19.11.2021

ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ 80,14 кв. м, обособена част от сутеренния етаж на административната сграда, находяща се на ул. „Михалаки Ташев” № 2, гр. София, за разкриване на търговско помещение (кафе), ведно с площ от 48 кв. м от вътрешния двор за разполагане на маси за консумация на открито

18.11.2021

„ДКЦ II – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот (кабинет, аптека, помещение и др.) срокът за подаване на офертите се продължава

15.11.2021

„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД обявява тайно наддаване за сключване на договор за наем за срок от 3 години на части от недвижим имот на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД – оборудвани медицински кабинети, дълготраен материален актив с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните материални активи на болницата

12.11.2021

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси на бройка

12.11.2021