ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ 80,14 кв. м, обособена част от сутеренния етаж на административната сграда, находяща се на ул. „Михалаки Ташев” № 2, гр. София, за разкриване на търговско помещение (кафе), ведно с площ от 48 кв. м от вътрешния двор за разполагане на маси за консумация на открито

ОБЯВА

на основание чл. 27, ал. 4 във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни

заведения и Решение № 05-212/18.11.2021 г. на изпълнителния директор на

ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД

 

ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – собственост на ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, представляващ 80,14 кв. м, обособена част от сутеренния етаж на административната сграда, находяща се на ул. „Михалаки Ташев” № 2, гр. София, 1330, за разкриване на търговско помещение (кафе), ведно с площ от 48 кв. м от вътрешния двор за разполагане на маси за консумация на открито.

Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 06.12.2021 г., в периода от 09:00 до 16:00 часа.

Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, по банкова сметка в "Общинска банка" АД, IBAN: BG07SOMB91301019532602 или в касата на болницата. Размерът на депозита е 200 (двеста) лв.

Конкурсната документация може да бъде закупена от счетоводството на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД, София, 1330, ул. ”Михалаки Ташев” № 2, от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 16:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е 50 лева без ДДС или 60 лева с включен ДДС.

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 16:00 часа на 06.12.2021 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД, София, 1330, ул. ”Михалаки Ташев” № 2, ет. 4, кабинет „Обществени поръчки“.

Конкурсът ще се проведе на 07.12.2021 г. от 13:00 ч. в сградата на „ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД, Рапортна зала, четвърти етаж.

Решение №05-212/18.11.2021 г. за откриване на горепосочения конкурс е публично достъпно на официалния сайт на лечебното заведение – http://1agb.com/

 

 

18.11.2021