“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси на бройка

“Столичен електротранспорт” ЕАД

1233, София,  ул. “Подполковник Калитин” 30

Изпълнителен директор (+359 2) 931 80 85; Номератор (+359 2) 81 32

Гл. счетоводител (+359 2) 931 22 24, факс (+359 2) 931 61 84 e-mail:  eltrans@mail.bg

 

ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № № 15 по точка 4/ 05.11.2021 г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка.

Търгът ще се проведе на 26.11.2021 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Началната тръжна цена е, както следва: за Обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 82 500,00 лв. (осемдесет и две хиляди и петстотин лева); Обособена позиция 2 – Продажба на скрап от поделение "Трансенерго и РП": 12 037,50 лв. (дванадесет хиляди тридесет и седем лева и петдесет стотинки) и за Обособена позиция 3–Продажба на употребявани тролейбуси за продажба на брой:

Наименование на тролейбуса за продажба на бройка

Инвентарен №

Количество, броя

Първоначална цена в BGN

1

"Икарус 280.92"

2054

1

11 260,00 лв.

2

"Икарус 280.92"

2105

1

9 720,00   

3

"Икарус 280.92"

2106

1

  9 720,00 лв.

4

"Икарус 280.92"

2109

1

  9 070,00 лв.

5

"Икарус 280.92"

2117

1

10 200,00 лв.

6

"Икарус 280.92"

2608

1

 7 800,00 лв.

7

"Икарус 280.92"

2617

1

 8 120,00 лв.

8

"Икарус 280.92"

2902

1

 9 720,00 лв.

9

"Икарус 280.92"

2909

1

 8 210,00 лв.

10

"Икарус 280.92"

2922

1

10 420,00 лв.

Всеки участник може да участва за всеки един тролейбус "Икарус 280.92"

Размерът на депозита за участие в търга е, както следва: за Обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 3 000,00 лв. (три хиляди лева); Обособена позиция 2 – Продажба на скрап от поделение "Трансенерго и РП": 250,00 лв. (двеста и петдесет лева) и за Обособена позиция 3 – Продажба на употребявани тролейбуси за продажба на брой:

Наименование на тролейбуса за продажба на бройка

Инвентарен №

Количество, броя

Депозит за участие

1

"Икарус 280.92"

2054

1

300,00 лв.

2

"Икарус 280.92"

2105

1

200,00 лв.

3

"Икарус 280.92"

2106

1

200,00 лв.

4

"Икарус 280.92"

2109

1

200,00 лв.

5

"Икарус 280.92"

2117

1

250,00 лв.

6

"Икарус 280.92"

2608

1

100,00 лв.

7

"Икарус 280.92"

2617

1

150,00 лв.

8

"Икарус 280.92"

2902

1

250,00 лв.

9

"Икарус 280.92"

2909

1

150,00 лв.

10

"Икарус 280.92"

2922

1

200,00 лв.

Всеки участник може да участва за всеки един тролейбус "Икарус 280.92".

Депозитът се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София, 1233, ул. ”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 100 (сто) лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 25.11.2021 г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София – 1233, ул. ”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 25.11.2021 г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София, 1233, ул. ”Подполковник Калитин” № 30.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

12.11.2021