Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от сграда, с предназначение: за офис/склад

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка със Заповед № СОА21-РД09-1492/05.11.2021 г. на СО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“, съгласно обявата, публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на информационното табло в сградата на районната администрация, представляващ:

Част от сграда – обект № 7, с площ от 152,00 кв. м, с идентификатор 87401.7501.712.1.3, цялата с площ 690,20 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри,  одобрени със Заповед РД-18-59/14.09.2010 г. на ИД на АГКК, находяща се на ул. „Първи май“ № 9, с. Яна, СО – район „Кремиковци“ – частна общинска собственост.

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:
• 310,00 лв. без ДДС.

Специфично конкурсно условие: офис/склад.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
2. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
3. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 29.11.2021 г. до 07.01.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 29.11.2021 г. до 07.01.2022 г., включително от 8:30 до 17:00часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
• Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 10.01.2022 г. от  10:00 часа.
7. Организатор на конкурса:
СО – район „Кремиковци“ – кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267,тел. 02/994 52 61, e-mail:sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:

                                                                 /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

29.11.2021