Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на магазин и помещение, с предназначение: за ползване на пощенския оператор за извършване на пощенска услуга

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от  Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка със Заповед № СОА21-РД09-1502/10.11.2021 г. на СО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 1. За отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, съгласно обявата, публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на информационното табло в сградата на районната администрация, представляващ:

     Обособена позиция № 1:

Магазин с площ 31,64 кв. м, находящ се в част от спортна сграда с идентификатор 68134.8400.55.2, цялата с площ от 1561 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на ИД на АГКК, находяща се в гр. София, кв. „Челопечене“, ул. „Ангел Маджаров“ № 31,  СО – район „Кремиковци“ – публична общинска собственост,  АОС № 1570/09.06.2011 г.

Специфични условия за конкурса: за ползване на пощенския оператор за извършване на пощенска услуга

Начална конкурсна месечна наемна цена: 132,00 лв./месец без ДДС.

Обособена позиция № 2:

Помещение с площ 39,40 кв. м, находящо се в сграда с идентификатор 68134.8270.907.1, цялата с площ от 368 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010г. на ИД на АГКК, административна сграда,  находяща се в гр. София, кв. „Сеславци“, ул. „Стара планина“ № 47,  СО – район „Кремиковци“ – публична общинска собственост, АОС № 1920/08.06.2012 г.

Специфични условия за конкурса: за ползване на пощенския оператор за извършване на пощенска услуга

Начална конкурсна месечна наемна цена: 138,00 лв./месец без ДДС.

 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
 2. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
 3. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв. 
 4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет.1 , всеки работен ден от 29.11.2021 г. до 07.01.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
 5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 29.11.2021 г. до 07.01.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
 6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
  • Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 10.01.2022 г. от  14:00 часа.
 7. Организатор на конкурса:
  СО – район „Кремиковци“ – кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267,тел. 02/994 52 61, e-mail:sokre@abv.bg

 

        КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:

                                                                              /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

29.11.2021