„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД обявява тайно наддаване за сключване на договор за наем за срок от 3 години на части от недвижим имот на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД – оборудвани медицински кабинети, дълготраен материален актив с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните материални активи на болницата

„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД

 

На основание  чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 23, ал. 3 и ал. 5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на Съвета на директорите пo Протокол №  15/29.10.2021 г. „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД,

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за сключване на договор за наем за срок от 3 години на части от недвижим имот на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД – оборудвани медицински кабинети, дълготраен материален актив с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните материални активи на болницата към 31 декември 2020 г. при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с тайно наддаване – Предмет на настоящия търг с тайно наддаване е отдаване под наем са оборудвани медицински кабинети с номера 3, 6, 13, 22, 26, находящи се на партерен етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19 за срок от 3 (три) години.

Описание:

1. Оборудван медицински кабинет № 3, (онкокабинет), с обща площ от 32.46 кв. м, УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ "ЛОДЖИК С5GE/SONI" SN 145456WX2, КОЛПОСКОП OLYMPUS OCS 500 SN 101086, ТЕРМОПРИНТЕР, ДИАТЕРМОКОАГУЛАТОР FROTON,ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТОЛ;
2. Оборудван медицински кабинет № 6, (ФУНКЦИОНАЛЕН К-Т), с обща площ от 25,82 кв.м, оборудван с ЦИФРОВА УЗД СИСТЕМА  С ВАГИНАЛЕН И КОНВЕКСЕН ТРАНДЮСЕР "MEDISON SONOAGE R 7/SAMSUNG/SONI SAR 7"SN SOOO M3D00042U, ВИДЕОПРИНТЕР SAR –7 , ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТОЛ;
3. Оборудван медицински кабинет № 13, (приемен кабинет към ОРБ) с обща площ от 24,1 кв.м, оборудван УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ 2D "PHILIPS CLEAR VUE 650" SN 17А0565, ТЕРМОПРИНТЕР, ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТОЛ;
4. Оборудван медицински кабинет № 22, (кабинет по стерилитет), с обща площ от 27,48 кв. м, оборудван УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ "SIMENS ACISON NX3ELITE" SN (21)505108   С ВАГИНАЛЕН ТРАНСДЮСЕР; КОЛПОСКОП И МОНИТОР OCS K ; ВИДЕО ПРИНТЕР    "MITSUBISHI" SN: 6015027; ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТОЛ;   
5. Оборудван медицински кабинет № 26, (рентгенологичен кабинет), с обща площ от 19,44 кв.м, оборудван УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ "SIMENS" SN 391022 Мамограф Mammomat Select SN 30334, DIGITAIZER  AGFA CR 75-X/HP COMPAD ELITE 8300.  

2. График на часовете за ползване:
Кабинет 26 (двадесет и шест) се отдава под наем понеделник и сряда от 14:00 часа до 16:00 часа;
Кабинети 6, 22, се отдава под наем от понеделник до петък от 15:30 до 17:30 часа;
Кабинети 3 може да се ползва в четвъртък от 14 – 16 часа,а в останалите дни от седмицата  да се използва от 15:30 до 17:30 часа,
Кабинет 13 се отдава под наем от понеделник до петък от 15:30 до 17:30 часа.

Всеки участник следва да подаде оферта за съответния кабинет/и, за който участва в настоящия търг, като изрично посочи:

  • номера на кабинета, който желае да използва;
  • деня/дните, в които иска да използва имота;
  • броя на часовете, за които иска да използва имота.

Забележка: Участниците не могат да оферират под 2 (два) часа на ден. Часовете на ползване са фиксирани и не може да се променят.

3. Начална наемна цена, определена на час за квадратен метър и апаратура  и текущи разходи:

3.1.1. Наемната цена за Оборудван медицински кабинет № 3 (онкокабинет) е 31,05 лв. (тридесет  и един  лев и 0,5) за почасов наем за кв. метър и включени р-ди за сграда и ползвана апаратура и текущо обслужване, без ДДС.

3.2. Наемната цена за Оборудван медицински кабинет № 6, (функционален к-т) 26,40 лв. (двадесет и шест  лева и 0,40) за  почасов наем за кв. метър и включени р-ди за сграда и ползвана апаратура и текущо обслужване, без ДДС.

3.3. Наемната цена за Оборудван медицински кабинет № 13, (приемен кабинет към ОРБ) е 21,38  лв. (двадесет  и един лева и 0,38) за  почасов наем за кв. метър и включени р-ди за сграда и ползвана апаратура и текущо обслужване, без ДДС.

3.4. Наемната цена за Оборудван медицински кабинет № 22, (кабинет по стерилитет е 23,68  лв. (двадесет и три  лв.   и 0,68) за почасов наем за кв. метър и включени р-ди за сграда и ползвана апаратура и текущо обслужване, без ДДС.

3.5. Наемната цена за Оборудван медицински кабинет № 26, (рентгенологичен кабинет) е  21,48 лв. (двадесет и един лв. и 0,48) лева за  почасов наем за кв. метър и включени р-ди за сграда и ползвана апаратура и текущо обслужване  без ДДС.

Участниците оферират начална цена, не по-ниска от посочената т. 3 „Начална цена“, подточки т. 3.1 – 3.5.
В цената на почасовия наем са включени почасов наем за квадратен метър за общата площ на съответния кабинет по 0,68 лв. за кв. м., плюс почасови р-ди за  апаратура , вода, електричество, отпадъци, отопление, почистване, дезинфекция.

В  горе посочената наемна цена не е включено зареждането с медицински консумативи. Участниците заплащат отделно медицинския консуматив.

Участници, оферирали цена под обявената начална цена на час, ще бъдат отстранени от участие в търга.

4. Депозит: 150,00 (сто и петдесет) лева, без ДДС.
Внася се в касата на дружеството в гр. София, ул. „Шейново” № 19 от 09:00 – 14:00 часа всеки работен ден в периода от 15.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

5.  Дата на провеждане на търга: 01.12.2021 г. (понеделник).

6. Начален час на търга: 10:00 часа.

7. Място на провеждане на търга: в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, 1504, ул. „Шейново” № 19.

8. Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита.
Цената на тръжната документация е 40 (четиридесет) лева.
Тръжната документация се заплаща в касата на болницата в гр. София, ул.”Шейново” № 19 всеки работен ден от 09:00 – 14:00 часа и се получава в деловодството на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, срещу представен платежен документ в срок от 15.11.2021 г. до 30.11.2021 г.от 09:00 – 14;00 ч.

9. Условия за оглед на обекта;
Закупилият тръжна документация може да огледа обекта.
Време и начин за оглед на обекта: всеки работен ден от 12:00 до 14:00 часа в периода от 15.11.2021 г. до 30.11.2021 г.
За извършения оглед участникът подписва протокол за оглед, който се подписва и от представител на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД.
Участникът декларира, че е извършил оглед на обект в предвидената за целта декларация, която се прилага към заявлението за участие. 

10. Крайният срок за приемане на заявления за участие е 30.11.2021 г. до 14:00 часа.

11. Специални изискванияУчастниците не могат да оферират под 2 (два) часа на ден.

12. Ден, дата, място и час на повторно провеждане на търга. Търгът с тайно наддаване ще се проведе повторно на 04.01.2022 г. (вторник) от 11:00 часа в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД – гр. София, ул. „Шейново” № 19.

 

12.11.2021