„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти в район „Младост“

 

Обява конкурс

 

„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  1. Апартамент № 35 със ЗП 92,75 кв. м, ж.к. „Младост-4“, бл. 458, секция “Б“, VII (седми) етаж, район „Младост". Начална месечна наемна цена: 583,00 лв. (петстотин осемдесет и три) лева без ДДС. Депозит: 583,00 лв. (петстотин осемдесет и три) лева.
  2. Апартамент № 39 със ЗП 72,69  кв. м, ж.к. „Младост-4“, бл. 458, секция “Б“, осми и девети жилищни етажи, район „Младост“. Начална месечна наемна цена: 458,00 (четиристотин петдесет и осем) лева без ДДС. Депозит: 458,00 (четиристотин петдесет и осем) лева.
  3. Апартамент № 1 с площ 97,75 кв. м, находящ се  в гр. София,  ул. "Банат'' № 16 (стар адрес: ул. "Орел'' № 6). Начална месечна наемна цена: 617,00 лв. (шестстотин и седемнадесет) лева без ДДС. Депозит: 617,00 лв. (шестстотин и седемнадесет) лева.
  4. Апартамент № 4 с площ 66,03 кв. м, находящ се  в гр. София, ул. "Банат'' № 16 (стар адрес: ул. "Орел'' № 6). Начална месечна наемна цена: 425,00 лв. (четиристотин двадесет и пет) лева без ДДС. Депозит: 425,00 лв. (четиристотин двадесет и пет) лева.
  5. Подземен гараж № 1 с площ 31,24 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Лайош Кошут" № 55 – 57. Начална месечна наемна цена: 133,00 лв. (сто тридесет и три) лева без ДДС. Депозит: 133,00 лв. (сто тридесет и три) лева.
  6. Подземен гараж № 6 с площ 18,54 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Лайош Кошут" № 55 – 57. Начална месечна наемна цена: 83,00 лв. (осемдесет и три) лева без ДДС. Депозит: 83,00 лв. (осемдесет и три) лева.
  7. Търговски обект – закуски и кафе с идентификатор 68134.101.125.1.18 и застроена площ 28,7 кв. м, находящ се на партера на сграда в гр. София,  ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 10. Начална месечна наемна цена: 667 лв. (шестстотин шестдесет и седем) лева без ДДС. Депозит: 667 лв. (шестстотин шестдесет и седем) лева.

           

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 06.12.2021 г. от 10:00 часа в офиса на   „Заводпроект” ЕООД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12, ет. 7.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. (пет лева) без ДДС, платима в брой в офиса на „Заводпроект” ЕООД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12, ет. 7, всеки работен ден от 19.11.2021 г. до 02.12.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 03.12.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Заводпроект” ЕООД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 19.11.2021 г. до 02.12.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите. 

За допълнителна информация: 02/937-78-23.

19.11.2021