„ДКЦ II – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот (кабинет, аптека, помещение и др.) срокът за подаване на офертите се продължава

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – София”  ЕООД

1000 София, ул. „Хан Крум” № 1

 

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център II – София” ЕООД, ЕИК 000691240, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, съответно за:

Имот 1: Помещение, намиращо се на първи етаж на сградата на „ДКЦ II – София” ЕООД, с адрес: гр. София, 1000, район "Средец", ул. „Хан Крум“ № 1, във фоайето, вляво от централния вход на лечебното заведение, с полезна площ от 30,55 кв. м, заедно с прилежащите му 5,88 кв. м идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва за аптека.

Имот 2: Кабинет № 29, намиращ се на първи етаж на сградата, с адрес: гр. София, 1000, район "Средец", ул. „Хан Крум“ № 1, при съседи: кабинет № 30 и коридор, с полезна площ от 18,18 кв. м, заедно с прилежащите му 24,62  кв. м идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва за лекарски или дентален кабинет,
срокът за подаване на офертите се продължава, съгласно заповедта за откриване на конкурса, до 13:00 ч. на 02.12.2021 г. за двата имота. Всички останали условия остават непроменени.

Минималната наемна цена: за Имот 1: 1120,00  лева без ДДС; за Имот 2: 267,00 лева без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозит за участие в конкурса: 100 (сто) лева за всеки имот. Ако участник кандидатства за повече от един имот внася депозит за всеки имот. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ II – София” ЕООД: „Общинска банка“ АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG66SOMB91301010240201.
Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение или да е внесен на каса до 13:00 часа на 02.12.2021 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лева без ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ  II – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 02.12.2021 г.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 02.12.2021 г. Документи се приемат в деловодството на ДКЦ-то, кабинет 205, всеки работен ден от 09:30 до 13:00 часа.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 03.12.2021 г. от 10:00 часа на следния адрес: гр. София, 1000, район "Средец", ул. „Хан Крум“ № 1, в сградата на „ДКЦ II – София” ЕООД, кабинет № 206.

За справки и огледи: тел. 02 987 90 98, Боряна Нестова, технически секретар.

 

Д-р Габриела Матеева – Управител на „ДКЦ II – София” ЕООД

 

15.11.2021