Район „Лозенец“ обявява удължаването на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем на част от тротоар – публична общинска собственост, намиращ се на кръстовището ул. „Козяк“ и ул. „Ран Босилек“, за разполагане на 1 (един) брой павилион по типов проект с индивидуална площ от 3 кв. м

15.07.2021

„Пазари Запад” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на 3 броя павилиони

14.07.2021

„Втора МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за преместваем обект тип павилион, находящ се в предния двор пред сградата, с предназначение за извършване на търговска дейност – продажба на тонизиращи и безалкохолни напитки, закуски, хранителни стоки и др.

14.07.2021

"Четвърта МБАЛ – София" ЕАД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, база II (Второ отделение по вътрешни болести), включен в капитала на „Четвърта МБАЛ – София” ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Монтевидео“ № 21, с обща площ 1835,88 кв. м

13.07.2021

Район "Панчарево" обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща самостоятелен обект за поща, кметство и трафопост, със специфично конкурсно условие: за разполагане на техническа апаратура за интернет услуги

07.07.2021

"Столичен електротранспорт" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения

07.07.2021

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, ползван за лекарски кабинет, находящ се на територията на район „Нови Искър“ – с. Доброславци“

07.07.2021

Район „Люлин“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на свободни части от недвижим имот – публична общинска собственост (4 стаи, 2 офиса и част от фоайе) от трети етаж на сграда, представляващ учебен корпус „Б“ на 27. СУ „Акад. Георги Караславов“

06.07.2021

„Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на автомати за храна, кафе и напитки, находящи се на партерен, втори и четвърти етаж, ул. ”Шейново” № 19

06.07.2021

„ДКЦ XXХ – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, със специфично конкурсно предназначение – магазин за биопродукти

05.07.2021