„Пазари Запад” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на 3 броя павилиони

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-26/24.06.2021г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 01/2021 г. за отдаване под наем на 3 броя павилиони, разположени на ул. “Щросмайер“, пред блок № 370.

Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал. 3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение № 69 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т. 1 от Протокол № 69 от 23.06.2021 г.

Цената на конкурсната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 07.07.2021 г. до 21.07.2021 г.  включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, София 1408, бул. “Петко Каравелов“ № 5, ет. 2.

За повече информация на тел. 0888 759 717 – Борисов.

 Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 07.07.2021 г. до 21.07.2021 г.  включително.

ОПИСАНИЕ НА ПАВИЛИОНИТЕ И НАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА

Обекти, разположени на пазар „ЩРОСМАЙЕР”, с номера, приблизителна площ, изградени комуникации и начална наемна цена:

№ обект

Площ

в кв. м

 

Начална цена в  лв.  без ДДС

Изградени комуникации:

Отдава се под наем от:

1.

Павилион № 1

24,48

950,00

ток, ВиК

август 2021 г.

2.

Павилион № 2

48,96

1469,00

ток, ВиК

август 2021 г.

3.

Павилион № 3

48,96

1469,00

ток, ВиК

 

август 2021 г.

 

 

Схема 

14.07.2021