"Четвърта МБАЛ – София" ЕАД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, база II (Второ отделение по вътрешни болести), включен в капитала на „Четвърта МБАЛ – София” ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Монтевидео“ № 21, с обща площ 1835,88 кв. м

 

ОБЯВА
на основание чл. 27, ал. 1 във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 397/24.06.2021 г. на СОС

"Четвърта МБАЛ – София" ЕАД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот, база II (Второ отделение по вътрешни болести), включен в капитала на „Четвърта МБАЛ – София” ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Монтевидео“ № 21, с обща площ 1835,88 кв. м.

Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден (до крайната дата за подаване на офертите) от 09:00 до 16:00 часа.

Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка в Общинска Банка АД, IBAN:BG18SOMB 91301025759901, BIC:SOMBBGSF или в касата на болницата. Размерът на депозита е 11 582 лв.

Конкурсната документация може да бъде закупена на касата на болницата, гр. София, бул. „Македония” № 38 от 13.07.2021 г. до 27.07.2021 г. от 9 – 12 часа. Цената за закупуване на документацията е 300,00 лв. (триста лева) без ДДС.

Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 16:00 часа на 27.07.2021 г. в деловодството на „Четвърта МБАЛ – София” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 28.07.2021 г. от 11:00 часа в сградата на "Четвърта МБАЛ – София” ЕАД, гр. София, бул. „Македония” № 38, в кабинета на изпълнителния директор.

Решение № 397/24.06.2021 г. за откриване на горепосочения конкурс е публично достъпно на следния интернет адрес: https://4mbal.bg/

13.07.2021