„ДКЦ XXХ – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, със специфично конкурсно предназначение – магазин за биопродукти

Диагностично-консултативен център „XXХ – София” ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, съгласно Решение (Заповед) № 24/01.07.2021 г. на управителя на „ДКЦ XXХ – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост. Имотът се състои от: Помещение – с площ от 31,80 кв. м (тридесет и един и осемдесет кв. м) , находящ се на партера в сградата (централно фоайе), в която се помещава „ДКЦ XXХ – София” ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108.

Предназначение:Имотът ще се ползва като Магазин за биопродукти.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: Минималната наемна цена е в размер на 783 (седемстотин осемдесет и три) лева без ДДС или 939,60 (деветстотин тридесет и девет лв. и 60 стотинки) лева с ДДС.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота, а именно: текущи консумативни разходи за електричество, отопление, вода и телефон и др., както и разходите за охрана, които са за сметка на наемателя. Определянето на размера на консумативните разходи се извършва съгласно „Методически указания за начина на определяне и разпределение на консумативните разходи за всеки отделен обект “ – Приложение към Наредбата за общинские лечебни заведения.

Депозитът за участие в конкурса: 100 лева, вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXХ – София” ЕООД: IВАN: BG94BPBI79401061055302, ВIС: BPBIBGSF, Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 12:00 часана 15.07.2021 г.

Цена на конкурсната документация: 30лв. без ДДС или 36лева с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXХ – София” ЕООД, не по-късно от 12:00 ч. на 15.07.2021 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 12:00 ч. на 15.07.2021 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 16.07.2021 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на „ДКЦ XXХ – София” ЕООД.

За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар.

 

Д-р Цветан Недялков
Управител на „ДКЦ XXХ – София” ЕООД

Решение № 24/01.07.2021 г.

05.07.2021