Район "Панчарево" обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща самостоятелен обект за поща, кметство и трафопост, със специфично конкурсно условие: за разполагане на техническа апаратура за интернет услуги

 

СТОЛИЧНА   ОБЩИНА – РАЙОН  ПАНЧАРЕВО

О Б Я В Л Е Н И Е

РАЙОН ПАНЧАРЕВО – СО, в изпълнение на чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с т. 6 от Заповед № СОА21-РД98-24/12.04.2021 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК), съгласно Заповед № РПН21-РД09-87/02.07.2021 г. на кмета на район "Панчарево" обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 6289/13.03.2017 г. на кмета на район "Панчарево", вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 20963/25.05.2017 г., Акт № 26, том LXX, дело № 22296, имотна партида 477493, находящ се в СО – район "Панчарево", с. Казичене, ул. "Цар Борис III" № 54, представляваща самостоятелен обект 35239.6107.539.1.11 (три пет две три девет точка шест едно нула седем точка пет три девет точка едно точка едно едно), с площ 20,03 (двадесет цяло и три стотни) кв. м, на втори етаж в административната сграда на кметство с. Казичене с идентификатор 35239.6107.539.1 (три пет две три девет точка шест едно нула седем точка пет три девет точка едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6107.539 (три пет две три девет точка шест едно нула седем точка пет три девет) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.10.2010г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ V – за поща, кметство и трафопост от кв. 38 по ПУП на с. Казичене, със специфично конкурсно условие: за разполагане на техническа апаратура за интернет услуги.

I. Условия за участие: Съгласно утвърдена  конкурсна документация.

II. Гаранция за участие: 100 (сто) лв. без ДДС.

III. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 07.07.2021 г. до 17:00 часа на 22.07.2021 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 на Каса „Приходи”.

IV. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 22.07.2021 г. в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

V. Конкурсът да се проведе на 23.07.2021 г. от 11:00 ч. в сградата на район "Панчарево" с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

VI. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

VII. Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, 1137, ул. "Самоковско шосе" № 230, телефони за контакти 02 9760 548 и 02 9760 531, e-mail :. info@pancharevo.org.

 

07.07.2021