Район „Лозенец“ обявява удължаването на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем на част от тротоар – публична общинска собственост, намиращ се на кръстовището ул. „Козяк“ и ул. „Ран Босилек“, за разполагане на 1 (един) брой павилион по типов проект с индивидуална площ от 3 кв. м

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Лозенец“ – Столична община
 

На основание чл. 31, ал. 2 Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Заповед № СОА21-РД09-588/22.04.2021 г.  на кмета на Столична община

 

О Б Я В Я В А М

 

Удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем на част от тротоар – публична общинска собственост, намиращ се на кръстовището ул. „Козяк“ и ул. „Ран Босилек“, за разполагане на 1 (един) брой павилион по типов проект с индивидуална площ от 3 кв. м.

     Срок за получаване на оферти 30.07.2021 г., 17:00 ч. в деловодството на район „Лозенец“.

1. Начална месечна конкурсна цена – 83 лв. без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство, от 8:30 – 17:00 ч. до 29.07.2021 г. (вкл.).

3. Цена на конкурсната документация – 60 лв.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.

5. Конкурсът ще се проведе на 02.08.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

6. За информация: тел. 02 865 94 36.

Удължаването да бъде обявено на сайта на район „Лозенец“, на таблото за обяви в сградата на района, и в сградата на Столична община.

 

15.07.2021