„Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на автомати за храна, кафе и напитки, находящи се на партерен, втори и четвърти етаж, ул. ”Шейново” № 19

 

„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание  чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 3 и ал. 5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на Съвета на директорите пo Протокол № 11./29.06.2021 г. „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД

ОБЯВЯВА

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на автомати за храна, кафе и напитки, находящи се на партерен етаж – 2,5 кв. м, втори етаж – 2,5 кв. м, и четвърти етаж  – 2,5 кв. м, на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, п.к. 1504, ул. ”Шейново” № 19 за срок от 3 години.

Начална месечна наемна цена: Начална месечна наемна цена, за всички площи (на партерния, втория и четвъртия етажи) е 1173 (хиляда сто седемдесет три)  лева, без ДДС.
В цената са включени комуналните разходи като вода и електричество и пр.
Участници, оферирали цена под обявената начална месечна цена, ще бъдат отстранени от участие в търга.

Депозит: 200,00 (двеста) лева.
Внася се в касата на дружеството в гр. София, ул. „Шейново” № 19 от 09:00 – 14:00 часа всеки работен ден в периода от 07.07.2021 г. до 20.07. 2021 г.

Дата на провеждане на търга: 21.07.2021 г.

Начален час на търга: 10:30 часа.

Място на провеждане на търга: в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, 1504, ул. „Шейново” № 19.

Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита
Цената на тръжната документация е  20,00 (двадесет) лева, без  ДДС. Тръжната документация се заплаща в касата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО“ ЕАД всеки работен ден от 09:00 – 14:00 часа и се получава в деловодството на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, срещу представен платежен документ в срок от 07.07.2021 г. до 20.07.2021 г.  от 09:00 – 14:00ч.

Условия за оглед на обекта
Всеки работен ден от 12:00 до 14:00 часа в периода от 07.07.2021 г. до 20.07.2021 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие е 20.07.2021 г. до 14:00 часа, в кабинет 4 на първия етаж на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО“ ЕАД – гр. София, п.к. 1504,  ул. „Шейново” № 19.

За допълнителна информация: В кабинет № 4 на "ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО“ ЕАД – гр. София, п.к. 1504,  ул. „Шейново” № 19, електронен адрес: hospital@sheynovo-ag.eu, тел: + 02/9444 11 63.

06.07.2021