Район „Красна поляна” обявява конкурс: „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в 57. СУ „Св. Наум Охридски” и 147. ОУ „Йордан Радичков”

22.08.2019

Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части от имот – публична общинска собственост, с конкурсно условие – за кафеавтомат

21.08.2019

Район "Надежда" обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – помещение в едноетажна сграда – (битов комбинат) „за магазин“, попадащ в м. „НПЗ Военна рампа-запад“

21.08.2019

Район „Красна поляна” обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в 123. СУ „Стефан Стамболов”

20.08.2019

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, представляващ ученически бюфет

19.08.2019

„Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД открива търг с тайно наддаване за сключване на договор за наем на обособен недвижим имот, собственост на дружеството: Помещение с предназначение – за извършване на административни дейности

16.08.2019

Район „Нови Искър” обявява конкурс с предмет: „Отдаване на следния имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър”, представляващ помещение за стоматологичен кабинет"

16.08.2019

Район „Надежда” открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи

15.08.2019

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот (терен) – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ж.к. „Надежда 4“

13.08.2019

Район "Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем на свободни, нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на района, за разполагане на преместваеми съоръжения

12.08.2019