Район "Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем на свободни, нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на района, за разполагане на преместваеми съоръжения

СО – район „Красна поляна”, на основание Заповед СОА 18-РД09-1118/07.08.2019 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на свободни, нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на района, за разполагане на преместваеми съоръжения, на основание чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за общинската собственост, както следва:

1.1. Част от УПИ III, кв. 109, с обща площ 15,40 кв. м, намиращ се в м. „Красна поляна”, АОС № 1135/2014 г., бул. "Вардар” и бул. “Възкресение“, за разполагане на преместваем обект с предназначение – търговия с промишлени стоки, по одобрена схема № 25.5, с индивидуален одобрен проект, с начална конкурсна цена  – 77,00 лв. за месец, без ДДС.

1.2. Част от УПИ III, кв. 109, с обща площ 10,5 кв. м, намиращ се в м. „Красна поляна”, АОС № 1135/2014 г., бул. "Вардар” и бул. “Възкресение“, за разполагане на преместваем обект с предназначение – търговия с тютюневи изделия, по одобрена схема № 25.6, с индивидуален одобрен проект, с начална конкурсна цена – 52,50 лв. за месец, без ДДС.

1.3. Част от УПИ III, кв. 109, с обща площ 10,5 кв. м, намиращ се в м. „Красна поляна", АОС № 1135/2014 г., бул. "Вардар” и бул. “Възкресение“, за разполагане на преместваем обект с предназначение – аптека, по одобрена схема № 25.7, с индивидуален одобрен проект, с начална конкурсна цена – 52,50 лв. за месец, без ДДС.

1.4. Част от УПИ III, кв. 109, с обща площ – 10,5 кв. м, намиращ се в м. „Красна поляна", АОС № 1135/2014 г., бул. "Вардар” и бул. “Възкресение“, за разполагане на преместваем обект с предназначение – склад към аптека, по одобрена схема № 25.8, с индивидуален одобрен проект, с начална конкурсна цена – 52,50 лв. за месец, без ДДС.

1.5. Част от УПИ III, кв. 109, с обща площ – 10,5 кв. м, намиращ се в м. "Красна поляна”, АОС № 1135/2014 г., бул. "Вардар” и бул. “Възкресение“, за разполагане на преместваем обект с предназначение – търговия с канцеларски материали, по одобрена схема № 25.9, с индивидуален одобрен проект, с начална конкурсна цена – 52,50 лв. за месец, без ДДС.

1.6. Част от УПИ III, кв. 109, c обща площ – 9,00 кв. м, намиращ се в м. „Красна поляна”, АОС № 1135/2014 г., бул. ”Вардар” и бул. “Възкресение“, за разполагане на преместваем обект с предназначение – търговия с нехранителни стоки, застраховки, по одобрена схема № 25.10, с индивидуален одобрен проект, с начална конкурсна цена – 45,00 лв. за месец, без ДДС.
Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 13.08.2019 г. до 11.09.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство, от 13.08.2019 г. до 11.09.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цената на конкурсната документация е 120 лв. с ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала, на 12.09.2019 г. от 10.00 часа.
Телефон за връзка: 02/ 9 217 241.

12.08.2019