Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части от имот – публична общинска собственост, с конкурсно условие – за кафеавтомат

ОБЯВА


СО – район „Банкя” – гр. Банкя , ул. „Цар Симеон" № 1, тел.: 9977212 (8) в изпълнение на Заповед с № СОА19-РД98-25/30.07.2019 г. на кмет на Столична община (вх. № Към РБН19-ВК08-330/2/30.07.2019 г.) в изпълнение на влязло в сила Решение № 334 по Протокол № 76/30.05.2019 г. на СОС и на основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31,ал. 1, 2, 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявява публично оповестен конкурс, с предмет:
Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 81/26.06.2013 г. на СО – район „Банкя", находящ се в гр. София, СО – район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1, представляващи част от партерен етаж с площ 1,00 кв. м в триетажна административна сграда с идентификатор: 02659.2193.476.1, цялата с площ 240 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор: 02659.2193.476, с площ 380 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ VIII, кв. 83 по действащия регулационен план на гр. Банкя.
Специфично конкурсно условие: За поставяне на кафеавтомат.
Начална месечна конкурсна наемна цена в размер на 50.00 (петдесет) лв., без ДДС.
Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на СО – район „Банкя”, отдел УОСЖФРКТД, ет. 3, стая № 304, срещу 60 (шестдесет) лева с ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията, считано от 21.08.2019 г. до 19.09.2019 г. – 16.00 ч., а при удължаване срока на конкурса – до 07.10.2019 г.
Срок за закупуване на конкурсната документация: до 19.09.2019 г., а при удължаване срока на конкурса – до 07.10.2019 г.
Срок за подаване на оферти за участие в конкурса – до 19.09. 2019 г. – 16.00 часа в деловодството на район „Банкя", гр. Банкя, ул. ”Цар Симеон" № 1, а при удължаване срока на конкурса – до 07.10.2019 г.
Гаранция за участие в конкурса – парична сума в размер на 200 лв., без ДДС, вносима в касата на районната администрация в срок до 19.09.2019 г. – 16.00 часа, а при удължаване срока на конкурса – до 07.10.2019 г.
Място, дата и час на провеждане на конкурса – район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1 – 20.09.2019 г. – 10.00 ч., а при удължаване срока на конкурса – 08.10.2019 г.

 

РАНГЕЛ МАРКОВ

КМЕТ НА РАЙОН "БАНКЯ"

21.08.2019