Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, представляващ ученически бюфет

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

София – 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136В

централа 955 44 62; тел. 855 61 61; факс 955 95 68

                                                                       

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси  във връзка със Заповед № СОА197-РД09-1066/30.07.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед № РОК19–РД09-217/14.08.2019 г. на кмета на СО – район “Овча купел”

О  Б  Я  В  Я  В А

П У Б Л И Ч Н О   О П О В Е С Т Е Н   К О Н К У Р С

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на част от имот – публична общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект:

1.1. Помещение – публична общинска собственост, съгласно АОС № 3366/26.03.2013 г., разположено в сградата на 72. ОУ “Христо Ботев”, с адрес: гр. София, район “Овча купел”, кв. “Суходол”, ул. “Овчо поле” № 21, УПИ І, кв. 17, сграда с идентификатор 68134.4141.418.5, представляващ ученически бюфет, с площ 48,00 кв. м и месечна наемна цена 48,00 лв. (четиридесет и осем лева) без ДДС.

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсните книжа за участие – 60,00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса – 100,00 лв.  

4. Място на помещенията – гр. София, кв. “Суходол”, 72. ОУ “Христо Ботев”, ул. “Овча поле” № 21.

5. Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, 1 ет. – каса, всеки работен ден от 8:30 часа на 19.08.2019 г. до 17:00 часа на 19.09.2019 г. включително.

6. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) – Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, 1 ет. – деловодство до 17:00 ч. на 19.09.2019 г.  включително.

7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 20.09.2019 г. от 10:00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В,  заседателна зала, на II етаж.

8. Организатор на конкурса: СО – район „Овча купел" – отдел УОСЖФ и ТД, тел. 02/955-44-62, вътр. 217, e-mail: soок@mail.bg

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

 

19.08.2019