Район „Красна поляна” обявява конкурс: „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в 57. СУ „Св. Наум Охридски” и 147. ОУ „Йордан Радичков”

СО – район „Красна поляна”, на основание Заповед № СОА19-РД09-317/07.03.2019 г., Заповед № СОА19-РД09-318/07.03.2019 г. и Заповед № СОА19-РД09-1101/02.08.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед № РКП19-РД56-43/12.03.2019 г. на кмета на район „Красна поляна” обявява конкурс: „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в 57. СУ „Св. Наум Охридски” и 147. ОУ „Йордан Радичков”,  находящи се на територията на район "Красна поляна".

Предмет на конкурса – отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 57. СУ „Св. Наум Охридски” и 147. ОУ „Йордан Радичков”,  находящи се на територията на СО – район „Красна поляна", разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 (Помещение, отредено за ученическо и столово хранене). Помещението е необзаведено и необорудвано.

Наемна цена 105 лв. (сто и пет лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 2 (Помещение, отредено за ученически бюфет). Помещението е необзаведено и необорудвано.

Наемна цена 13,20 лв. (тринадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от от 08.30 часа на 23.08.2019 г.  до 17.00 часа на 24.09.2019 г.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство от 23.08.2019 г. до 24.09.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Разглеждането на офертите ще се проведе на 25.09.2019 г. от 10.00 часа в сградата на СО – район „Красна поляна”, на адрес: ул. „Освобождение” № 25.

Телефон за връзка: 02 9 217 225, 02 9 217 251.

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”

ИВАН ЧАКЪРОВ

22.08.2019