Район "Надежда" обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – помещение в едноетажна сграда – (битов комбинат) „за магазин“, попадащ в м. „НПЗ Военна рампа-запад“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „НАДЕЖДА” 

гр. София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

 

1. Обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  свободен нежилищен имот (помещение) –  частна общинска собственост, за срок до реализиране на мероприятието, предвидено по ПУП, но не повече от 10 (десет) години.

Конкурсът е обявен по реда на чл. 34 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО, на основание чл. 1, т. 1, чл. 4, ал. 3, чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост и във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1127/08.08.2019 г. на кмета на Столична община и чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 12 от ЗМСМА.

1.1. Свободен нежилищен имот – частна общинска собственост – помещение №4 в едноетажна сграда – битов комбинат, с идентификатор 68134.1377.2012.3, попадащ в кв. 8 – за техникум за каучуково производство и пластмаса и в нереализирана улица съгласно действащ регулационен план на м. „НПЗ Военна рампа-запад“ и регулационен план м. „Момкова махала – Свобода ІІ ч.“, с площ 60 (шестдесет) кв. м. 

Специфично конкурсно условие – имотът да бъде отдаден под наем с предназначение „за магазин“.

Началната конкурсна месечна наемна цена е 330,00 (триста и тридесет) лева без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 21.08.2019 г. до 20.09.2019 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация   е 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 21.08.2019 г. до 20.09.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“,  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден от 21.08.2019 г. до 20.09.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 24.09.2019 г. от 10,00 часа в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

За информация: 02 495 11 39,60,61 – РКТД.

21.08.2019