Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот (терен) – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ж.к. „Надежда 4“

1. Открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на  свободен нежилищен имот (терен) – частна общинска собственост, за срок до реализиране на мероприятието предвидено по ПУП, но не повече от 10 (десет) години, находящ се в гр. София,  ж.к. „Надежда 4“, ул. „Марко Лерински“ № 33, на основание  чл. 1, т. 1, чл. 4, ал. 3, чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС,  чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1042/30.07.2019 г. на кмета на Столична община,  както следва:

1.1. Свободен нежилищен имот (терен) – частна общинска собственост – попадащ в УПИ V-870,872, кв. 82 с идентификатор 68134.1384.2241, АОС № 3286/07.02.2019 г., намиращ се в ж.к. „Надежда 4“, ул. „Марко Лерински“ № 33 с площ 419 кв. м, с предназначение – за обслужваща дейност.

- Начална  конкурсна месечна  наемна цена 168,00 (сто шестдесет и осем) лв. без ДДС.                        

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 13.08.2019 г. до 12.09.2019 г. (включително).

3. Цената на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 13.08.2019 г. до 12.09.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж, и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден от 13.08.2019г. до 12.09.2019г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 13.09.2019 г. от 10,00 часа в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация: 02 495 11 39,60,61-–РКТД.

13.08.2019