Район „Надежда” открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  – РАЙОН „НАДЕЖДА” 

гр.  София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-39, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

   1. Открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок на договора от 5 (пет) години на земеделски земи с площи над 10 дка от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на район „Надежда”, на основание чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1121/07.08.2019 г. на кмета на Столична община,  както следва:

1. Землище Илиянци, м. Чучулица:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 68134.1365.1, АОС 1847/2012 г., находящ се в гр. София, район "Надежда", местност Чучулица, землище Илиянци, с площ от 40,810 дка по Акт за общинска собственост и 40,802 дка по Кадастрална карта, номер по КВС 001001,  начин на трайно ползване – нива.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 68134.1365.2, АОС 1848/2012 г., находящ се в гр. София, район "Надежда", местност Чучулица, землище Илиянци, с площ от 35,184 дка по Акт за общинска собственост и 35,178 дка по Кадастрална карта, номер по КВС 001002, начин на трайно ползване – нива.

2. Землище Требич, м. Чучулица:

2.1. Поземлен имот с идентификатор 68134.1323.2006, АОС 3237/21.09.2018 г.,  находящ се в гр. София, район "Надежда", местност Чучулица, землище Требич, с площ от 184,588 дка по Кадастрална карта, номер по КВС 056001, начин на трайно ползване – нива.

Едно лице може да кандидатства за една или повече от обособените позиции от 1.1. до 2.1.

НАЕМНА ЦЕНА:

Начална конкурсна цена за една стопанска година, определена на основание чл. 87, ал. 6, т. 1 от Наредбата за общинска собственост на СОС във връзка със Заповед № РД46-161/21.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите: в размер на 41 лв./дка.

   2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов”,№ 55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 15.08.2019 г. до 16.09.2019 г. (включително).

   3. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

   4. Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лева.

   5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 15.08.2019 г. до 16.09.2019 г. (включително0 от 08,30 ч. до 17,00 ч.

  6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“,  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

   7. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 15.08.2019 г. до 16.09.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

   8. Конкурсът ще се проведе на 17.09.2019 г. от 10,00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 3 – заседателна зала.

   9. В случай че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация: 02 495 11 39,60,61 – РКТД.

15.08.2019