„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с намиращите се в него сгради – с. Долни Пасарел

12.01.2018

Район „Нови Искър” удължава с 15 календарни дни конкурс за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на земеделска земя в кв. "Гниляне"

12.01.2018

„Пета МБАЛ – София” EАД обявява таен търг за отдаване под наем на 33 помещения

11.01.2018

Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на сграда в кв. "Ботунец"

09.01.2018

Район „Красна поляна” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на части от недвижими имоти, терени на територията на район „Красна поляна”

09.01.2018

Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) за обслужващи функции – траурни услуги – съгласно одобрена схема от главния архитект на София

09.01.2018

Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, разположен в поземлен имот на кв. „Враждебна“, район „Кремиковци”

05.01.2018

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична общинска собственост, части от тротоари за извършване на търговска дейност

05.01.2018

Район "Сердика" удължава с 15 календарни дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост"

03.01.2018