Район „Красна поляна” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на части от недвижими имоти, терени на територията на район „Красна поляна”

На основание чл. 31, ал. 2 от НУРПТК на СОС и в изпълнение на т. 4 от Заповед СОА17-РД68-42/01.08.2017 г. на кмета на Столична община и решение по Протокол от заседание на комисия, назначена със Заповед РКП18-РД56-6/08.01.2018 г. на кмета на район „Красна поляна”
 

СО  Район „Красна поляна” уведомява следното:
 

Продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на части от недвижими имоти, терени – публична общинска собственост, на територията на район „Красна поляна”, представляващи:

1. Терен с № 64.1 с площ от 20.00 кв. м, находящ се в УПИ VI , кв. 21, с идентификатор 68134.1107.317, м. НПЗ „Средец“ по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта – за кафене, с начална наемна цена от 7,00 лв. без ДДС за кв. м.

2. Терен с № 64.2 с площ от 20.00 кв. м, находящ се в УПИ VI , кв. 21, с идентификатор 68134.1107.317, м. НПЗ „Средец“ по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта – за копирни услуги, с начална наемна цена от 7,00 лв. без ДДС за кв. м.

3. Терен с № 64.3 с площ от 20.00 кв. м, находящ се в УПИ VI , кв. 21, с идентификатор 68134.1107.317, м. НПЗ „Средец“ по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта – продажба на канцеларски материали, с начална наемна цена от 7,00 лв. без ДДС за кв. м.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 10.01.2018 г. до 24.01.2018 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25  деловодство от 10.01.2018 г. до 24.01.2018 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение" № 25, Заседателна зала, на 25.01.2018 г. от 10.00 часа.

Телефон за връзка 02 9 217 225, 02 9 217 241.

09.01.2018