Район „Нови Искър” удължава с 15 календарни дни конкурс за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на земеделска земя в кв. "Гниляне"

Столична община район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-1010/16.11.2017 г.  на кмета на Столична община, на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

удължава с 15 календарни дни конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на земеделска земя от ОПФ на район „Нови Искър“ – поземлен имот с № 064002 по КВС,  АОС  № 3549/21.11.2013 г. (идентификатор 00357.5319.2) по КККР,  кв. "Гниляне", м. „Кривуля“,  с площ 12,605 дка, начин на трайно ползване: нива“.

Начална конкурсна цена : 40лв./дка за една година съгласно Заповед № РД46-158/30.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните.

Закупуване на конкурсна документация от фронтофиса на  Столична община – район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС.

Срок за закупуване на конкурсната  документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 12.01.2017 г. до 26.01.2018 г. включително  от 08.30 ч. до 17.00 ч.  от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър”,  намиращ се в гр. Нови Искър, ул.„Искърско дефиле” № 123.

Гаранция  за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон „Денкоглу” № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 29.01.2018 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община – район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник, в. „Стандарт”,  на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община – район „Нови Искър”.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община – район „Нови Искър”,  
тел: 02/9917333

 

12.01.2018