Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична общинска собственост, части от тротоари за извършване на търговска дейност

СО – Район „Красна поляна” на основание Заповед СО15-РД0-09-08 -123/11.08.2015 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от недвижими имоти – публична общинска собственост, части от тротоари за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, за разполагане на преместваеми обекти по одобрени проекти в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на София на територията на район „Красна поляна“, група павилиони с № 28, пред кв. 12, местност НПЗ Средец, по действащ ПУП както следва:

1. Терен с № 28.1 с площ от 10.5 кв. м, находящ се на бул ’’Вардар’’ и бул. “Възкресение“ пред кв. 12, м. НПЗ "Средец", по индивидуален проект", със специфично конкурсно условие на обекта – кафе, с начална наемна цена от 12,00 лв., без ДДС за кв. м.

2. Терен с № 28.1 с площ от 10.5 кв. м, находящ се на бул. ”Вардар” и бул. “Възкресение“ пред кв. 12, м. НПЗ "Средец", по индивидуален проект", със специфично конкурсно условие на обекта – пакетирани храни, с начална наемна цена от 12,00 лв., без ДДС за кв. м.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. "Освобождение” № 25, от 10.01.2018 г. до 08.02.2018 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – Деловодство от 10.01.2018 г. до 08.02.2018 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала, на 09.02.2018 г. от 10.00 часа.

Телефон за връзка 02 9 217 225, 02 9 217 241.

05.01.2018