Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на сграда в кв. "Ботунец"

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал.1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА17-РД09-2067/18.12.2017 г.
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
 

1. За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – за срок от 3 (три) години, находящ се на територията на район „Кремиковци” съгласно обявата на информационното табло на района, представляващ:

Сграда с идентификатор 68134.8360.1.1 с площ от 9 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1, е с местонахождение: гр. София, кв. „Ботунец“, район „Кремиковци”.

Начална конкурсна цена – 13,00 лв./месец без ДДС.

Специфично конкурсно условие: продажба на вестници

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена  на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация:
Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 08.01.2018 г. до 06.02.2018 г. включително от 8.30 до 16.30 часа.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б , ет. 1, от 12.01.2018 г. до 12.02.2018 г. включително – всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:

Район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1 на 13.02.2018 г. от 10:30 часа.

7. Организатор на конкурса: СО – район „Кремиковци” – кв. "Ботунец" 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg


 

09.01.2018