Район "Сердика" удължава с 15 календарни дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост"

Столична община – район "Сердика“, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09- 998/10.11.2017 г. на кмета на Столична община и Заповед № РСР17-РД98-9/28.12.2017 г. на кмета на СО – район „Сердика”
 

О Б Я В Я В А:
 

Удължава се с 15 (петнадесет) календарни дни срокът за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика”, за следния обект:
 

ОБЕКТ

 №

ВИД И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА

плот (кв. м)

Специфични конкурсни условия

НМНЦ

без ДДС (лева)

СРОК ЗА ОТДАВАНЕ

4

Помещение, находящо се в гр. София, бул. „Лазар Михайлов“ № 55 А

15,00

за телефонна централа

49,00

10 г.

 

 

Срок за закупуване на конкурсна документация: до 12.00 ч. на 18.01.2018 г.

Краен срок за представяне на оферти: до 17.00 ч. на 18.01.2018 г. в деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2., ст. 225.

На 19.01.2018 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на СО – район "Сердика”, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, етаж. 4 ще се разгледат постъпилите оферти.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС, заплаща се на касата на СО – район "Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SOMB91303127755001, В1С: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза”. Конкурсната документация се получава от деловодството на СО – район  “Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Гаранция за участие: 100.00 лв., внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SOMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ “Мария-Луиза“, в срока, определен за представяне на офертите.

Лице за контакти: Красимир Александров тел. 02 931 51 18; 02 921 8041.

 

03.01.2018