Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) за обслужващи функции – траурни услуги – съгласно одобрена схема от главния архитект на София

 

ОБЯВА

СО – Район „Банкя”– гр. Банкя , ул. „Цар Симеон" 1, тел.: 9977212 /8/ в изпълнение на Решение № 749 по протокол 43, т. 32 /09.11.2017 г. на СОС и Заповед № СОА17 - РД 98- 81/15.12.2017 г. на кмет ма Столична община на основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона на общинска собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 2 , чл. 30, ал. 1 и чл. З1, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявява публично оповестен конкурс с предмет:

I. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от имот – публична общинска собственост, представляващ улица от о.т. 116, о.т. 117, о.т. 118, о.т. 104 ,находяща се на територията на район „Банкя" в з. "Бели брег", м. „Полето" за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) за обслужващи функции – траурни услуги – съгласно одобрена схема от главния архитект на София, а именно:

1. Терен с площ 2.70/5.00 м – покрита площ 13.50 кв. м

2. Терен с площ 2.70/5.00 м – покрита площ 13.50 кв. м

3. Терен с площ 2.70/5.00 м – покрита площ 13.50 кв. м

4. Терен с площ 2.70/5.00 м – покрита площ 13.50 кв. м

5. Терен с площ 2.70/5.00 м – покрита площ 13.50 кв. м

6. Терен с площ 2.70/5.00 м – покрита площ 13.50 кв. м.

II. Начална конкурсна цена – 6.30 лв. за 1 кв. м без ДДС или 85,00 (осемдесет и пет) лева без ДДС за всеки един от обектите, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на територията на Столична община.

III. Специфично конкурсно условие за всеки един от обектите – За поставяне на преместваем обект по индивидуален проект с обслужваща функция – траурни услуги.

IV. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – Район "Банкя" , ет. 3, отдел "УОСЖФРКТД", стая № 304, срещу 40 лв. с вкл. ДДС, вносими в касата на район "Банкя".

V. Срок за закупуване на конкурсната документация: от 05.01.2018 г. до 05.02.2018 г. – 16.00 часа.

VI. Срок за подаване па оферти за участие в конкурса – до 05.02.2018 г – 16.00 часа в деловодството на район "Банкя" – гр. Банкя, ул. "Цар Симеон"  № 1.

VII. Гаранции за участие в конкурса – парична сума в размер двойната начална конкурсна цена на кв. м без ДДС, вносима в касата на районната администрация в срок до 05.02.2018 г. – 16.00 ч.

VIII. Място, дата и час на провеждане на конкурса – район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № I – 06.02.2018 г. – 10.00 ч.

РАНГЕЛ МАРКОВ

КМЕТ НА РАЙОН „БАНКЯ"

09.01.2018