„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с намиращите се в него сгради – с. Долни Пасарел

О Б Я В А

„Спортна София 2000” ЕАД обявява конкурс по реда на чл. 17 и сл. от НРУТДУПСОТД за отдаване под наем на:

1. Поземлен имот с идентификатор № 22472.7412.27, с площ от 11 422 кв. м съгласно  АЧОС № 4871/15.08.2014 г. и площ 11 421 кв. м съгласно Скица на поземлен имот № 15-143319/30.03.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, ведно с намиращите се в имота: масивна двуетажна сграда с идентификатор № 22472.7412.27.1., с площ от 418 кв. м и сграда с идентификатор № 22472.7412.27.5., с площ от 60 кв. м, находящ се в р-н "Панчарево", с. Долни Пасарел, м. “Щъркелово гнездо“, включен в капитала на "Спортна София – 2000" ЕАД, за срок от 10 (десет) години, със задължение за инвестиция.

2. Начална месечна наемна конкурсна цена: 968 лв. (деветстотин шестдесет и осем лева) без ДДС, със задължение за извършване на инвестиция (строително-ремонтни дейности и въвеждане на обекта в експлоатация) в размер на 487 300 лв. (четиристотин осемдесет и седем хиляди и триста лева) без ДДС.

3. Депозит за участие – 2 904 лв. (две хиляди деветстотин и четири лева), вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД:
Банка: „Общинска  банка” АД
IBAN: BG26SOMB91301027122801
BIC: SOMBBGSF

4. Оглед  на обекта (недвижим имот) може да бъде направен на място, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16.30 ч., до 26.01.2018 г. включително, след предварително обаждане на тел. 02/ 8220834; 02/ 8221153.

5. Конкурсът ще се проведе на 29.01.2018 г. от 10:00  часа в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД в гр. София, ул. ”Българска морава” № 2.

Документация за участие в конкурса се получава на адрес: гр. София 1303, р-н „Възраждане”, ж.к. „Зона Б-5”, ул. ”Българска морава” № 2, тел. 02/ 8220834; 02/ 8221153, 0888347805, от 09:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 26.01.2018 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 20 (двадесет) лв., с включен ДДС, внесени в посочената по-горе банкова сметка.

Предложения за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа до 26.01.2018 г. (включително), на адрес: гр. София 1303, р-н „Възраждане”, ж.к. „Зона Б-5”, ул. ”Българска морава” № 2.

12.01.2018