Район "Връбница" обявява конкурс за: отдаване под наем на нежилищен имот – актуван с акт за частна общинска собственост № 2910/16.02.2015 г., находящ се в гр. София, район „Връбница“, кв. 6, ул. “Танкист“, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68134.2820.2058, с площ 503 кв. м

26.06.2018

Район „Люлин" обявява: удължаване на срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, представляващ самостоятелна сграда, находяща се в ж.к. “Люлин 5 м.р.“

26.06.2018

Район „Надежда” организира и провежда конкурс с предмет: организиране на ученическо столово хранене в сградата на 63. ОУ „Христо Ботев“

26.06.2018

Район „Надежда“ обявява конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 102. ОУ „Панайот Волов“

25.06.2018

”Метрополитен" ЕАД – Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първи и Втори метродиаметър

22.06.2018

Район „Надежда” обявява конкурс с предмет: отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 101. СУ „Бачо Киро“ и 16. ОУ „Райко Жинзифов“

22.06.2018

Район "Надежда" обявява конкурс с предмет: отдаване под наем на обекти за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 15. СУ „Адам Мицкевич“ и сградата на 141. ОУ „Народни будители“

21.06.2018

Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост

18.06.2018

"ДКЦ – V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на две обединени помежду си гаражни помещения

15.06.2018

Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост

15.06.2018