Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост

Столична община – район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, който ще се проведе на 20.07.2018 г. от  11.00 ч. в сградата на район „Искър“, стая 301:

Поземлен имот с идентификатор 68134.1506.2193 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири – точка – хиляда петстотин и шест – точка – две хиляди сто деветдесет и три), с площ 4 814 (четири хиляди осемстотин и четиринадесет) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-27/03.04.2012 г. на СГКК – гр. София, находящ се в СО – район „Искър”, кв. 2, м. ”Комуникационна връзка” между ж.к. „Дружба 1 ч.” и ж.к. „Дружба 2 ч.”, по плана на гр. София, с предназначение „временен престой и маневриране на товарни автомобили“.

Начална конкурсна цена 2 490  (две хиляди четиристотин и деветдесет) лева без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

 

Документите за участие в конкурса могат да се закупято от 20.06.2018 г. до 19.07.2018 г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация – 60.00 лв. (шестдесет лева) с ДДС

Гаранция за участие в конкурса – 250.00 лв. (двеста и петдесет лева) с ДДС

Оглед на обекта – всеки делничен ден  от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 19.07.2018 г.

Краен срок за подаване на документи –19.07.2018 г. до 14.00 ч.

За допълнителна информация: тел. 979 07 09 / 979 07 37

Район „Искър”, ул. „Кр. Пастухов” 18

15.06.2018