Район "Връбница" обявява конкурс за: отдаване под наем на нежилищен имот – актуван с акт за частна общинска собственост № 2910/16.02.2015 г., находящ се в гр. София, район „Връбница“, кв. 6, ул. “Танкист“, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68134.2820.2058, с площ 503 кв. м

Столичната община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповед  № СОА18-РД09-591/12.06.2018 г. на кмета на Столичната община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост.

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост: 

1.1. Нежилищен имот – актуван с акт за частна общинска собственост № 2910/16.02.2015 г., находящ се в гр. София, район „Връбница“, кв. 6, ул. “Танкист“, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68134.2820.2058, с площ 503 кв. м, при съседи:

68134.2820.1622, 68134.2820.1603, 68134.2820.1986, 68134.2820.2006, 68134.2820.2057, съгласно скица № 15-2091146/21.05.2015 г. на СГКК – гр. София, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № Д-14-22-1063/10.07.2013 г. на началника на СГКК – гр. София, включен в УПИ VI-2002, за оо и озел., кв. 6, по плана на м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, одобрен с Решение № 40 по Протокол № 24 от 30.03.2001 г. и Решение № 149 по Протокол № 40/18.07.2002 г. на СОС, ИПРЗ одобрен със Заповед № РД-08-11/13.03.2018 г., с граници: от юг – УПИ I-за оо и озел., кв. 6, и от три страни с улици:

от север – ул. „Танкист“, от изток – ул. “Хан Кубрат“ и от запад – улица без име, с предназначение за търговска дейност.

Начална наемна цена – 170,00 (сто и седемдесет лева) лева за месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наем – от 5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 09.07.2018 г.

Цена на конкурсната документация 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурс 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 25.07.2018 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 26.07.2018 г. от 10,30 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 02/ 495-77-54 ; 02/ 495-77-62.

26.06.2018