Район "Надежда" обявява конкурс с предмет: отдаване под наем на обекти за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 15. СУ „Адам Мицкевич“ и сградата на 141. ОУ „Народни будители“

Столична община – район „Надежда“, организира и провежда конкурс на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 503/22.06.2006 г. на СОС, Заповед № СОА18-РД09-574/06.06.2018 г. на кмета на Столична община и Заповед № РНД18-РД56-113/18.06.2018 г. на кмета на СО – район „Надежда“, с предмет: организиране на ученическо столово хранене в сградата на 15. СУ „Адам Мицкевич“ и сградата на 141. ОУ „Народни будители“.

Предмет на конкурса – отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 15. СУ „Адам Мицкевич“, АОС № 2542/01.12.2015 г., адрес: гр. София, ул. „Йордан Хаджи Константинов-Джинот“ № 68 и 141. ОУ „Народни будители“, АОС № 1877/17.05.2012 г., адрес: гр. София, ж.к. „Свобода", ул. „Народни будители" (до бл. 5) на територията на СО – район „Надежда", разделен иа обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Отдаване нод наем на стол кухня майка, с площ 216,00 кв. м, разположен в сградата на 15. СУ "Адам Мицкевич", с идентификатор 68134.1382.2171.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, и стол разливно, с площ 115.00 кв. м, разположен в сградата иа 141. ОУ „Народни будители“ с идентификатор: 68134.1376.2088.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18- 48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК.

Наемна цена – 178.00 лв. (сто седемдесет и осем лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решенне № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на бюфет, с площ 31,00 кв. м, разположен в сградата на 15. СУ "Адам Мицкевич", с идентификатор 68134.1382.2171.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК.

Наемна цена – 17,00 лв. (седемнадесет лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 3: Отдаване под наем на бюфет, с площ 50,00 кв. м, разположен в сградата на 141. ОУ „Народни будители“, с идентификатор 68134.1376.2088.1 по ККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК.

Наемна цена – 27.00 лв. (двадесет и седем лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична общнна, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

1. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 от 08:30 ч. на 21.06.2018 г. до 17:00 часа на 20.07.2018 г. (включително).

2. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 (сто) лева.

4. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда", ул. "Кирил Дрангов" № 55, етаж 1. – фронтофис, срок на подаване от 08:30 ч. на 21.06.2018 г. до 17:00 часа на 20.07.2018 г. (включително).

5. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“, ул. "Кирил Дрангов" № 55 – 1. етаж и в един национален ежедневник

6. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 08.30 ч. на 21.06.2018 г. до 17:00 часа на 20.07.2018 г. (включително).

7. Конкурсът ще се проведе на 23.07.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на СО – район „Надежда", ул. "Кирил Дрангов" № 55, етаж З. – заседателна зала.

8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

За информация: тел. 02/495-11-49, 02/495-17-98; отдел ПНО.

21.06.2018