Район „Люлин" обявява: удължаване на срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, представляващ самостоятелна сграда, находяща се в ж.к. “Люлин 5 м.р.“

ОБЯВА
 

СО – район „Люлин", на основание Заповед № СО 18-РД09-363/16.04.2018 г. на кмета на СО и във връзка с Протокол № 1/22.06.2018 г. на Комисия, назначена със Заповед № РЛН18-РД91-40/22.06.2018 г. на кмета на СО – район „Люлин“ и Заповед № РЛН18-РД09-413/22.06.2018 г. на кмета на СО – район „Люлин“ за удължаване на срока за подаване на оферти, обявявам удължаване на срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 9844/31.07.2017 г. на СО – район „Люлин“, находящ се в гр. София, ж.к. “Люлин 5 м.р.“, в УПИ I-ТП и ОО, кв. 19б, с площ 75 кв. м, представляващ самостоятелна сграда с идентификатор 68134.4361.141.3 по кадастралната карта, за срок от 10 (десет) години, считано от 08.30 часа на 26.06.2018 г. до 17.00 часа на 10.07.2018 г.
Място на закупуване на конкурсната документация: СО – район „Люлин”, бул. "Захари Стоянов" № 15, вх. В, ет. 1. – каса.
Срок за подаване на офертите: считано от 8.30 ч. на 22.06.2018 г. до 17.00 ч. на 10.07.2018 г. в СО – район „Люлин“, бул. ’’Захари Стоянов” № 15, ет. 1. – Център за информация и услуги.
Дата за провеждане на конкурса: на 11.07.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО – район „Люлин“.
Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с ДДС.
Гаранция за участие: 300 (триста) лв. без ДДС.
Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. "Захари Стоянов” № 15, отдел РКТД, тел 02/ 92 37 234 /286/.

 

26.06.2018