Район „Надежда” обявява конкурс с предмет: отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 101. СУ „Бачо Киро“ и 16. ОУ „Райко Жинзифов“

Столична община – район „Надежда", организира и провежда конкурс на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 503/22.06.2006 г. на СОС, Заповед № СОА18-РД09-574/06.06.2018 г. на кмета на Столична община и Заповед № РНД18-РД56-113/18.06.2018 г. на кмета на СО – район „Надежда" с предмет: организиране на ученическо столово хранене в сградата на 101. СУ „Бачо Киро“ и сградата на 16. ОУ „Райко Жинзифов“.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 101. СУ „Бачо Киро“, АОС № 2012/14.11.2012 г., адрес: гр. София, ул. „Илинденско въстание“ № 36 и 16. ОУ „Райко Жинзифов“, АОС № 2748/09.05.2016 г., адрес: гр. София, ул. „Дравски бой“ № 7 на територията на СО – район „Надежда", разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на стол кухня майка, с площ 420.00 кв. м, разположен в сградата на 101. СУ „Бачо Киро“, с идентификатор 68134.1386.517.2 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, и стол разливно, с площ 46.00 кв. м, разположен в сградата на 16. ОУ „Райко Жинзифов” с идентификатор: 68134.1386.2825.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК.

Наемна цена – 251.00 лв. (двеста петдесет и един лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на бюфет, с площ 24,00 кв. м, разположен в сградата на 16. ОУ "Райко Жинзифов", с идентификатор 68134.1386.2825.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК.

Наемна цена – 13,00 лв. (тринадесет лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 3: Отдаване под наем на бюфет в столова, с площ 62,00 кв. м, разположен в сградата на 101. СУ „Бачо Киро“, с идентификатор 68134.1386.517.2 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД иа АГКК.

Наемна цена – 34.00 лв. (тридесет и четири лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 4: Отдаване под наем на бюфет, с площ 11,50 кв. м, разположен в сградата на 101. СУ „Бачо Киро", с идентификатор 68134.1386.517.3 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК.

Наемна цена – 13.00лв. (тринадесет лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 5: Отдаване под наем на бюфет, с площ 12.70 кв. м, разположен в сградата на 101. СУ „Бачо Киро“, с идентификатор 68134.1386.517.7 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК.

Наемна цена – 14.00 лв. (четиринадесет лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

1. Място на закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов" № 55, стая 101 от 08:30 ч. на 22.06.2018 г. до 17:00 часа на 23.07.2018 г. (включително).

2. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 (сто) лева.

4. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“, ул. "Кирил Дрангов" № 55, етаж 1. – фронтофис, срок на подаване от 08:30 ч. на 22.06.2018 г. до 17:00 часа на 23.07.2018 г. (включително).

5. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда", информационното табло в сградата на район „Надежда“, ул. "Кирил Дрангов" № 55, 1. етаж и в един национален ежедневник.

6. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 ч. на 22.06.2018 г. до 17:00 часа на 23.07.2018 г. (включително).

7. Конкурсът ще се проведе на 24.07.2018 г. от 10,00 ч. в сградата на СО – район „Надежда", ул. "Кирил Дрангов" № 55, 3. етаж – заседателна зала.

8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

За информация: тел. 02/495 -11-49, 02/495-17-98, отдел ПНО.

22.06.2018