"ДКЦ – V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на две обединени помежду си гаражни помещения

 

"Диагностично-консултативен център – V – София" ЕООД (ДКЦ – 5)

гр. София – 1700, район „Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, № 8, тел./факс: /02/ 868 20 13, e-mail: dcc5_sofia@abv.bg

В изпълнение на Решение № 299/17.05.2018 г. на Столичния общински съвет, Протокол № 53 от 17.05.2018 г. и на основание чл. 27, ал. 4 от Наредбата за общинските лечебни заведения:

І. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на две обединени помежду си гаражни помещения, намиращи се на приземен етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД, София 1700,  район „Студентски“, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8. Измерената площ по архитектурен проект на помещенията, които ще се отдават под наем и припадащите се общи площи, са посочени в таблицата, както следва:

Помещение

Площ, отдаваща се под наем:

Помещение

Припадаща се идеална част

Общо площ

Гараж 2.1

60,17 м2

26,21 м2

86,38 м2

Гараж 2.2

30,58 м2

13,28 м2

43,86 м2

ОБЩО:

90,75 м2

39,49 м2

130,24 м2

 

ІІ. Описание на обектите: Отдаваните под наем помещения се използват за осъществяване на автосервизна и авторемонтна дейност. Работното време следва да бъде съобразено с режима на работа на диагностично-консултативния център (ДКЦ) и при спазване на вътрешните правила за организация на реда и охраната на сградата.

ІІІ. Началната месечна наемна на описаните в т. І и т. ІІ обекти е определена от независим, лицензиран експерт-оценител и се равнява на 500,00 лв. (петстотин лева и нула стотинки).

ІV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.  Обектът се отдава под наем, за да се ползва за осъществяване на автосервизна или авторемонтна дейност, в съответствие със законовите изисквания за извършване на дейността;

- Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения, свързани с извършването на неговата дейност в обекта в случай, че такива са необходими.

- Наемателят няма право да преотдава под наем или да преотстъпва обекта за ползване на трети лица.

- Не се допуска поставянето на рекламни пана, табели, плакати и други рекламни материали извън отдадения под наем обект без изричното писмено съгласие на Наемодателя.

- Наемателят трябва да спазва Правилника за вътрешния ред на „Диагностично-консултативен център – 5 – София“ ЕООД и да спазва всички задължителни за имота на Наемодателя правила за противопожарна безопасност, санитарно-хигиенни норми и други правила, установени с оглед безопасността, грижата, репутацията и чистотата на сградата.

- Наемателят е длъжен да проявява вежливо и любезно отношение към клиенти, пациенти и служители на Наемодателя и на останалите наематели в сградата на Наемодателя.

- Наемателят се задължава да не възпрепятства ползването на сградата от всеки друг Наемател, както и от Наемодателя.

V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден (до крайната дата за подаване на офертите) от 9.00 до 12.30 часа, като заявят това си желание пред представител от администрацията на Диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледа. За да могат да извършат оглед, участниците трябва да представят документ, удостоверяващ самоличността им или нотариално заверено пълномощно, ако за огледа не се яви самият участник.

VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата.

- Административни данни за лицето, което прави предложението.

- Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата в случай, че това не е законният представител на участника. Представителят, подписал офертата, трябва да приложи към нея нотариално заверено пълномощно, че може да действа от името на участника по обявения конкурс.

- Документ за закупена конкурсна документация.

- Документ за внесен депозит за участие в конкурса.

- Декларация за оглед на обекта.

- Декларация за запознаване и съгласие с клаузите на проектодоговора.

- Декларация за липса на задължения към „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД или към Столична община.

- Предложение за наемане на обекта.

- Ценово предложение на участника.

VII. Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на “ДКЦ – V – София“ ЕООД, гр. София 1700,  район "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 14.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е 25 лева без ДДС или 30 лева с включен ДДС.

VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД в „Общинска банка“ АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG48SOMB91301017817001 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. Размерът на депозита е 250,00 лв. (двеста и петдесет лева и нула стотинки). 

ІХ. Място, ден и час за провеждане на конкурса

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 16.00 часа на 02.07.2018 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД, гр. София 1700,  район "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, етаж 2, каб. № 57 –  „Деловодство“. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.

Конкурсът започва от 11.00 часа на 03.07.2018 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД, етаж 2,  каб. № 57. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.

Документацията за участие в конкурса е представена на заинтересованите лица на интернет страницата на Столична община.

                             

УПРАВИТЕЛ:  Д-р Вихрен Заяков

 

................................

15.06.2018