Заглавие Дата на публикуване
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Охрана на проходими инсталационни колектори (ПИК) на територията на гр. София" 04.03.2013
Поддръжка и експлоатация на десет броя фонтани на територията на Столична община за сезонно ползване през 2013 г.-2014 г. 26.02.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Услуги по механизирани дейности на обекти от зелената система на Столична община” 26.02.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Обновление на парк Борисова градина по обособени позиции” 26.02.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане на ведомствена лаборатория на ПСОВ - Садината”, в т.ч. лабораторно оборудване, съгласно техническа спесификация 21.02.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Съпътстващи обучения (две) на представители на РА, СО, общински съветници, членове на консултативни съвети и НПО в принципите и инструментите за консултиране на политики и стратегическо планиране по проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София”, във връзка с изпълнение на сключен договор а 10-13-14/10.02.2012 г. между ръководителя на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г." 20.02.2013
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за екстракорпорална литотрипсия за „Първа МБАЛ – София” ЕАД 19.02.2013
Aбонаментно медийно обслужване на дейността на Столична община 14.02.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Пране, дезинфекция и гладене на спално бельо и постелъчен инвентар на Заведенията за социални услуги” 13.02.2013
Изграждане и поддържане на техническите средства на кръстовищата със светлинно регулиране на територията на Столична община 13.02.2013