Заглавие Дата на публикуване
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Съпътстващо обучение по проект „Модерната администрация – гарант за модерното образование”, във връзка с изпълнение на сключен договор 10-21-12/ 07.07.2011 г.,анекс №1 от 23.12.2011 г. и анекс №2 от 06.12.2012 г. между Управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г” 13.03.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Изработване и доставка на холограмни стикери за нуждите на дирекция „ПАМДТ” 13.03.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Организиране на IV-ти форум по проект Aqua-add в периода 23-26 април, 2013 г.” 12.03.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Охрана на проходими инсталационни колектори (ПИК) на територията на гр. София" 12.03.2013
Доставка на консумативи (тонер касети) за копирна и разпечатваща техника използвана в Столична община по обособени позиции: 1. Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет; 2. Консумативи за копирна и разпечатваща техника, използвана в Направление Архитектура и Градоустройство; 3. Консумативи за копирна и разпечатваща техника за нуждите на 22 отдела на дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси 12.03.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска помощ за разработване на финансов анализ с анализ на чувствителността и оценка на риска и икономически анализ, с цел кандидатстване за съфинансиране от Европейската инвестиционна банка за обекти от Програмата за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура на Столична община за периода 2013-2016 г." 11.03.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Закупуване на лек автомобил за нуждите на направление „Здравеопазване, интегриране на хора с увреждания и социални дейности” 06.03.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Изготвяне на предпроектно проучване и икономически анализ на възможностите за оползотворяване на биомасата от Общински горски фонд и Общинските паркове на Столична община” 05.03.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Аварийно укрепване на конструкцията на блок „Г” в сградата на Втора многопрофилна болница за активно лечение гр. София” 05.03.2013
Охрана на обекти на Столична община, районни администрации, общински предприятия, инкасо и обекти на други общински структури, намиращи се на територията на гр. София по следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Обекти на администрацията на Столична община и инкасо Обособена позиция 2. Обекти на районните администрации Обособена позиция 3. Обекти общинска собственост на разпоредители с бюджетни кредити Обособена позиция 4. Обекти на дирекция „Социални дейности” Обособена позиция 5. Обекти на дирекция „Зелена система” Обособена позиция 6. Обекти на дирекция „Здравеопазване” Обособена позиция 7. Обекти общинска собственост – незавършено строителство Обособена позиция 8. Пунктове /отдели/ на дирекция „ПАМДТ Обособена позиция 9. Обекти на дирекция „Управление на отпадъците” Обособена позиция 10. Обекти на ОП „Гробищни паркове” Обособена позиция 11. Обект „Зоопарк София” Обособена позиция 12. Обекти на ОП „Екоравновесие” Обособена позиция 13. Обекти „Пешеходни подлези” Обособена позиция 14. Обекти „Проходими инсталационни колектори” /ПИК/ Обособена позиция 15. Охрана при транспортиране на ценни пратки и товари от пунктове на дирекция „ПАМДТ” 05.03.2013