ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2014 - 2020

 

Title
Обединени градове за интелигентен растеж – Smarter Together
Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата (URBan-Innovative-NATure – URBiNAT)
Подобряване на иновативните възможности за съвместно възстановяване на местните райони (Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets) AGORA
Хранителна вълна - овластяване на градската младеж за климата (Food Wave)
Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради (Seamless servises for Housing Energy Efficiency Renovation – SHEERenov)
Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”
INNOAIR „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето, за по-чист въздух в градска среда“
Български форум за енергийна ефективност – иновативно финансиране за сградния сектор (BeSMART)
Разработване на система за подкрепа за подобрена устойчивост и устойчиви градски райони за справяне с изменението на климата и екстремни събития въз основа на Глобалната система за наблюдение на Земята (ГСНЗ) и модерни инструменти за моделиране – ХАРМОНИЯ
Управление на силите и средствата за защита при земетресения в Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансгранично сътрудничество (BALANCE)