Преодоляване на Долината на смъртта: Нов финансов инструмент за социални предприемачи в етап на растеж в България, Действия за насърчаване на развитието на финансовите пазари за социални предприятия


Проект: Преодоляване на Долината на смъртта: Нов финансов инструмент за социални предприемачи в етап на растеж в България, Действия за насърчаване на развитието на финансовите пазари за социални предприятия (Overcoming the "Valley of Death": New financial instrument for early-growth social entrepreneurs in Bulgaria, Actions to boost the development of finance markets for social enterprises")

*  Столична община, чрез Общинският гаранционен фонд за МСП, участва по проекта като асоцииран партньор на фондация „Промяната“.

Период на изпълнение: 01.01.2021 г. – 30.11.2022 г.

Стойност: 442 979 лв. ( 226 491,72 EUR)

БФП: 354 383 лв. (181 193,37 EUR)

Съфинансиране: 88 596 лв. (45 298,35 EUR)

Цел: Целта на проекта е създаване на нов финансов инструмент за социални предприемачи в етап на растеж. Насочена е към стимулиране развитието на финансовия пазар за социални предприятия в България.

Целта на общността „Предприемачи за промяна”е да подкрепя и развива екосистемата за социално предприемачество в България. Тя събира на едно място заинтересовани страни от различни сектори - социални предприемачи, инвеститори, публични организации, организации-посредници, независими експерти и ментори, за да улесни контактите и обмяната на знания и опит.

Кратко описание: Проектът има за цел да разработи банков инструмент за социално въздействие плюс общинска банкова гаранция плюс програма за инвестиционна готовност за преодоляване на пропуски в настоящия пазар на социално финансиране в България.

Финансовият инструмент ще бъде насочен към социални предприемачи, които вече са доказали своето социално въздействие и в същото време имат доказана годност за продуктовия пазар и доказани бизнес модели. Тази целева група има по-голям капацитет за скалиране на въздействието си, но не е достатъчно обслужвана от наличните в момента финансови инструменти и се нуждае от допълнителна подкрепа, за да стане готова за инвестиции.

Дейностите по проекта, които ще допринесат за разработване и тестване на финансовия инструмент и програмата за изграждане на капацитет включват:

  • Картографиране на социалните предприемачи в етап на растеж в България и анализ на техните финансови и нефинансови нужди и ресурси и на изискванията на инвеститорите за идентифициране на най-подходящата форма на финансова и нефинансова подкрепа.
  • Разработване на пилотна програма за изграждане на капацитет “Инвестиционна готовност” за 12 социални предприемачи с фокус върху бизнес и финансово планиране и тестване на процеса на надлежна проверка преди одобрение за финансиране.
  • Ангажиране на общността “Предприемачи за промяна”, в която се включват социални предприемачи, бизнес ментори, подкрепящи и посреднически организации, потенциални инвеститори (също извън България), традиционни фондации, както и независими експерти.
  • Организиране на кръгли маси, уебинари, конференции и онлайн инструменти за подпомагане на междусекторния обмен на опит. Създаване на бюлетин.

Партньори: Фондация Промяната, Бизнес Институт ООД, Уникредит Булбанк АД, Българска Бизнес Медия ЕООД (списание Forbes), Общински гаранционен фонд за МСП, ИНГ Банк Н.В.

Сайт: https://valleyofgrowth.reachforchange.org/bg/

11.08.2022