Хранителна вълна - овластяване на градската младеж за климата (Food Wave)


Име на проекта: Хранителна вълна - овластяване на градската младеж за климата (Food Wave)

Програма: Europe Aid към ГД „Международно сътрудничество и развитие” на Европейската комисия, програма „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС"

Стойност: 484 761, 85 лева

БФП: 436 285, 67 лева

Съфинансиране: 48 476,18 лева

Цел: Основната цел на проекта e повишаване на знанията, информираност и ангажираност на гражданите на ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни, с оглед смекчаване и адаптация към климатичните промени.

Период на изпълнение: 30.11.2019 г. – 30.11.2023 г.

Кратко описание: Изпълнението на проекта е насочено към младите хора в 16 държави членки на ЕС, които да поемат ангажимент за промяна на поведението си към консумацията на храни и към екологично и приобщаващо градско развитие. Това ще бъде постигнато чрез разпространяване на информационни материали за връзката между храната и климата, провеждане на информационни събития с ангажиране на местни популярни лица, провеждане на летни училища, работни срещи.
11.08.2022