Подобряване на иновативните възможности за съвместно възстановяване на местните райони (Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets) AGORA


Име на проекта: Подобряване на иновативните възможности за съвместно възстановяване на местните райони (Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets) AGORA

Програма: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020

Стойност: 170 552,29 лв.

БФП: 170 552,29 лв.

Съфинансиране: 100 % БФП

Цел: Да се създаде инструментална платформа за Дунавския регион, като изпитан и валидиран инструментариум, позволяващ на градовете и регионите да станат двигатели, катализатори и посредници за повторното въвеждане на свободни или недостатъчно използвани земи и сгради във продуктивната верига на стойност на градове, като ги съчетава с икономически, социални или културни дейности.

Период на изпълнение: 30 месеца (01.07.2020 – 31.12.2022)

Кратко описание: Иновативният подход на AGORA произтича от общата нужда на градските и регионалните партньори да преодолеят редица затруднения, бариери и пропуски при използване на потенциала на местните активи, особено по отношение на ревалоризиране на сградното наследство и насърчаване на създаването на нови социални и културни икономики. Проектът изгражда институционални мостове и капацитет, справяйки се с ограниченията на съществуващите правни и регулаторни системи и норми за прилагане на кооперативни или публично-частни партньорства. Проектът ще експериментира и ще предостави процедура за бързо проследяване на съвместно преоценяване на свободни пространства и изоставени площи в 10 области в Дунавския регион, чрез прилагане на нови инструменти за партньорство, финансиране, сътрудничество и регулиране, подпомагащи ендогенния местен растеж и справяйки се с най-трудните градски предизвикателства в градовете на Дунавския регион. Ролята на Столична община в изпълнението на проект AGORA е свързана със споделяне на опит и надграждане на капацитета на администрацията за прилагане на успешни практики, свързани с възстановяване и преустройство на неизползвани градски активи – пространства и сгради, чрез модел на сътрудничество, съвместно обучение и разработване и тестване на инструментариум от оперативни мерки. В резултат на това новите социални, културни и образователни дейности ще намерят своето място в градската среда, като по този начин ще подобрят потенциала си за растеж. В рамките на Проекта ще се разработи интерактивна платформа, както и насоки и препоръки за изграждане на административен капацитет.

Водещ партньор е град Клуж-Напока (Румъния) в партньорство с 28 партньора от 14 държави от Дунавския регион, сред които общини, неправителствени организации, европейски мрежи и други. Многообразието от партньори предоставя възможност за най-ефективен обмен на опит, добри практики и идеи. Партньор на Столична община в проекта е Асоциация за развитие на София.
11.08.2022