Разработване на система за подкрепа за подобрена устойчивост и устойчиви градски райони за справяне с изменението на климата и екстремни събития въз основа на Глобалната система за наблюдение на Земята (ГСНЗ) и модерни инструменти за моделиране – ХАРМОНИЯ


Име на проекта: Разработване на система за подкрепа за подобрена устойчивост и устойчиви градски райони за справяне с изменението  на климата и екстремни  събития въз основа на Глобалната система за наблюдение на Земята (ГСНЗ) и модерни инструменти за моделиране – ХАРМОНИЯ

Програма: Програма „Хоризонт“ 2020 на ЕС

Стойност: 227 483,99 лева

БФП: 227 483,99 лева

Съфинансиране: 00,00 лева

Цел: Основните цели на проекта са чрез използването на съществуващите инструменти, услуги и нови технологии да се предостави интегрирана платформа за оценка на устойчивостта. Проектът е съсредоточен върху намиране на решение за климатични приложения в подкрепа на мерките за адаптиране и смекчаване на въздействието, в съответствие с Парижкото споразумение. Проектът е насочен към количествено определяне на въздействията от климатичните промени върху градските райони на основата на сателитни и спомагателни данни.

Период на изпълнение: 01.06.2021 г. – 01.12.2024 г.

Кратко описание: Проектът има за цел да предостави услуги на ниво общинско и областно управление. Това включва система за подкрепа на решенията, количествена и качествена оценка на климатичните параметри, които пряко засягат градовете и гражданите. Предоставянето на информация и данни ще осигури безценна подкрепа на държавните органи и общинските власти за правилното адаптиране на техните краткосрочни и дългосрочни политики към внедряване на устойчиви планове и програми, и осигуряване на ефективно предотвратяване и смекчаване на щетите, както и опазване на критичната инфраструктура.
11.08.2022