ARGENTUM (АРГЕНТУМ): стратегически компетенции за сребърна икономика


Име на проекта: ARGENTUM (АРГЕНТУМ): стратегически компетенции за сребърна икономика

Програма: Eразъм+ на Европейския съюз

Стойност: 420 301, 42 лв. (214 900 евро), от които 56 385,71 лв. (28 830 евро) бюджет за СО

БФП за СО: 56 385,71 лв.

Цел: Основната цел на проекта е да постави основите за развитие на сребърна икономика в България, като обедини заинтересовани страни, създаде условия за популяризиране на сребърната икономика и подготви местните власти за демографските предизвикателства.

Период на изпълнение:  12.01.2022 г. – 31.12.2023 г.

Кратко описание: Проектът е разработен в партньорство и включва общо шест организации, както следва: Европейската асоциация за иновации и растеж “InnoGrowth”, която е и координатор на проекта; Арис – професионално обучение и изследвания (Aris – professional training and research) – Италия; Университет Jaume I (Universitat Jaume I) – Испания; Университет за третата възраст Медардас Коботас (Medardas Cobotas University of the Third Age) – Литва; ЕС ЛАЙТС (AS LIGHTS) – иновативни услуги за възрастни – Латвия и Столична община.

За изпълнение на целите по проекта са предвидени следните дейности: картографиране, подготвяне и създаване на иновативен Клъстер за сребърна икономика; организиране и провеждане на обучения, работни срещи и събития, включително създаване на иновативни услуги за възрастни хора в областите: информационни технологии, благосъстояние, здравеопазване, туризъм, свободното време/спорт и образование; създаване на електронна платформа за обучение и производство на учебни материали.

Очакваните резултати са в съответствие с изискванията на поканата за кандидатстване и включват: картографирана бизнес среда и създаден иновативен Клъстер за сребърна икономика, проведени курсове за обучения/работни срещи и събития, разработени иновативни услуги за възрастни хора в различни области и създаване на високотехнологична платформа за електронно обучение. В качеството си на партньор, Столична община ще участва във всички дейности по проекта, като ще ръководи изпълнението на дейност: „Високотехнологичен онлайн курс: Ускоряване на иновациите при местните власти: иновативни социални услуги и поддържащи мерки за активно и здравословно стареене“.
18.08.2022