Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за успешна Европейска интеграция

Наименование на проекта: Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за успешна Европейска интеграция

Програма: Програма Town Twinning Action between Turkey and EU Grant Scheme (TTGS)

Координатор и бенефициент по проекта: Република Турция, Провинция Османие

Проектни кобенефициенти:

  • Община София – България
  • Сдружение Европейски перспективи – България
  • Република Турция, Община Османие

Обща стойност на проекта: 75 651,50 лв.

БФП: 75 651,50 лв.

Период на изпълнение: 15.01.2019 г. – 14.11.2019 г.

Кратко описание: Проектът стартира с цел създаване на дългосрочни партньорства за развитие на капацитета на публичната администрация, споделяне на добри практики за финансиране на МСП между местните власти в България и Турция и обмен на информация с България относно перспективите и практиките на ЕС.

Проектът е насочен към:

  • Насърчаване на партньорството и сътрудничеството между представителите на регионалните и местните администрации, неправителствените организации, бизнес организациите и академичните среди от Турция с техните партньори в държава-членка на ЕС;
  • Подобряване на знанията за европейската интеграция, институциите, структурите и политиките на ЕС, свързани с европейските цели относно присъединяването на Турция към ЕС и ролята на различните заинтересовани страни и социални групи в подготовката на Турция за членство в ЕС;
  • Повишаване на капацитета на регионалните и местните власти, НПО, бизнес организациите и академичните среди в провинция Османие за подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на ЕС;
  • Подобряване на капацитета за подготовка и изпълнение на съвместни проекти на регионалните и местните администрации, НПО, бизнес организации и академични среди в Турция и България;
  • Споделяне на знания, опит и практически методики за въвеждане на финансови инструменти и инициативи за местно икономическо развитие като гаранционни фондове за МСП, ПЧП, концесии и др.

Сайт: http://www.osmaniye-sofia.org/bg

18.08.2022