Слънчеви градове (Solar Cities)


Име на проекта: Слънчеви градове (Solar Cities)

Програма: Европейска инициатива за климата (EUKI) със споразумение за финансиране № 81277394

Стойност: 174 460,43 лева

БФП: 157 014,43 лева

Съфинансиране: 17 446, 00 лева

Цел: Основната цел на проекта е да подпомогне енергийния преход на участващите градове, чрез прилагане на основни набори от мерки, които да насърчат процеса по изпълнение на проекти в сферата на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Чрез оценка на потенциала на участващите градове за производство на слънчева енергия и създаване на административни условия за подпомагане изпълнението на фотоволтаични проекти в частния сектор, ще се подкрепят местните общности и власти в изпълнението на заложените цели в областта на климата и енергията.

Период на изпълнение: 21.09.2021 г. – 28.02.2023 г.

Кратко описание: В процеса на изпълнение на проекта следва да бъде определен потенциала на участващите градове за производство на слънчева енергия чрез извършване на подходящо въздушно заснемане на териториите София, да бъде създадена дигитална платформа, съдържаща информация и стъпки за реализиране на фотоволтаични проекти, инструмент за индивидуални анализи на слънчевия потенциал, размер на необходимите инвестиции и възвращаемостта им, спестени количества СО2 и други; да се създаде специализирано звено, което да предоставя информация за граждани и организации, както и проучване на възможностите за облекчаване на административните процедури за изграждане на фотоволтаични инсталации, повишаване на експертизата на служителите, насърчаване и подпомагане на производството на електроенергия чрез ВЕИ. Реализацията на проектните дейности се очаква да подпомогне процеса по оползотворяване на потенциала на покривните пространства в участващите градове, с цел генериране на електричество от фотоволтаични инсталации, както и насърчаването и улесняването на инвестициите във фотоволтаичните инсталации от местното население, бизнеса и обществените институции.
11.08.2022