Район „Овча купел” уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че ще се представи ПУП – План за регулация и План за застрояване на м. “Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ в обхват: улици от о.т.19÷ о.т.2÷ о.т.6÷ о.т.8÷ о.т.534а÷ о.т.532÷о.т.527в÷о.т.23 до о.т.331“б“ (бул. “Президент Линкълн“); от о.т.331“б“ до о.т.336 (ул. “Крушовски връх“); от о.т.336 до о.т.138 (ул. 675);...

Публикувано на 05.11.2020 г.


 

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО – район „ОВЧА КУПЕЛ”

на

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

М. “ОВЧА КУПЕЛ – 1-ви, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед № РОК20-РД09-404/04.11.2020 г. се отменя насрочената съгласно  Заповед № РОК20-РД09-362/02.10.2020 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 12.11.2020 г. от 18:00 ч. във физкултурния салон на 88-мо СОУ с адм. адрес ул. “Димитър Попниколов“ № 7,  район „Овча купел” заключителна дискусия по общественото  обсъждане на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване  на м. “Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ в обхват: улици от о.т.19÷ о.т.2÷ о.т.6÷ о.т.8÷ о.т.534а÷ о.т.532÷о.т.527в÷о.т.23 до о.т.331“б“ (бул. “Президент Линкълн“); от о.т.331“б“ до о.т.336 (ул. “Крушовски връх“); от о.т.336 до о.т.138 (ул. 675); от о.т.138÷о.т.137 до о.т.135 (ул. 659); от о.т.135 до о.т.8“в“; от о.т.8“в“÷о.т.823÷о.т.1“а“÷о.т.3“б“; о.т.3“в“÷о.т.140; от о.т.140÷о.т.565÷ о.т.502÷о.т.19 (ул. “Промишлена“) без кв. 101, кв. 101“а“, част от кв. 101“б“, УПИ ІІ – за ОДЗ в кв. 109; части от кв. 114 и кв. 113“а“; заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура (чл. 108 – ЗУТ).


 

София – 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136В,

 централа 02/955-44-62; тел. 02/855-61-61; факс 02/955-95-68

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО – район „ОВЧА КУПЕЛ”

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК20-РД09-362/02.10.2020 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 15.10.2020 г. от 18:00 ч. във физкултурния салон на 88. СОУ, с адм. адрес ул. “Димитър Попниколов“ № 7,  район „Овча купел”, ще се представи Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване  на м.“Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ в обхват: улици от о.т.19÷ о.т.2÷ о.т.6÷ о.т.8÷ о.т.534а÷ о.т.532÷о.т.527в÷о.т.23 до о.т.331“б“ (бул. “Президент Линкълн“); от о.т.331“б“ до о.т.336 (ул. “Крушовски връх“); от о.т.336 до о.т.138 (ул. 675); от о.т.138÷о.т.137 до о.т.135 (ул. 659); от о.т.135 до о.т.8“в“; от о.т.8“в“÷о.т.823÷о.т.1“а“÷о.т.3“б“; о.т.3“в“÷о.т.140; от о.т.140÷о.т.565÷ о.т.502÷о.т.19 (ул. “Промишлена“) без кв. 101, кв. 101“а“, част от кв. 101“б“, УПИ ІІ – за ОДЗ в кв. 109; части от кв. 114 и кв. 113“а“; заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура (чл. 108 – ЗУТ). Допълнителна информация може да се получи в ст. 35 в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. при спазване на всички изисквания във връзка с епидемиологичната обстановка.

Писмени становища и предложения по проекта могат да се подават до 26.10.2020 г. вкл. в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg.

На 12.11.2020 г. от 18:00 ч. във физкултурния салон на 88. СОУ, с адм. адрес ул. “Димитър Попниколов“ № 7, ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане.
 

Становища:


 


Протокол от проведено заседание на 15.10.2020 г.

02.10.2020