Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем на свободни общински имоти за поставяне на осем преместваеми обекти за търговска дейност

10.06.2015

Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот, находящ се в гр.София, район Кремиковци, с.Яна, ул. Св. Никола (Байкуш) №40

05.06.2015

Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 5 бр. помещения, находящи се в сграда на ул. Дамян Груев 8А

05.06.2015

Район Студентски организира и провежда конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти за поставяне на преместваеми обекти: за кафе и търговска зала

05.06.2015

Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в сграда на ул. Демокрация № 2, с. Кривина

04.06.2015

Район Надежда организира и провежда конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 63 ОУ и 98 НУ

04.06.2015

Район Триадица удължава срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти - бул. П. Ю. Тодоров

03.06.2015

Район Триадица удължава срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти - Красно село – плавателен канал (ул. Костенски водопад).

03.06.2015

Район Триадица удължава срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект - Красно село – плавателен канал (ул. Костенски водопад)

03.06.2015

Район Триадица удължава срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти - ул. Тодор Каблешков.

03.06.2015